Stockholm

Lyckad konferens om samverkan för mångfald och breddad rekrytering

Angelica Gerde, Lotta Lampa och Ola Öhlin. Foto: Gustave Lund

Den 22 november anordnade Konsten att delta konferensen "Samverkan för mångfald och breddad rekrytering". Det blev en fullspäckad dag med tongivande gäster och fruktbara samtal.

Många år har passerat sedan mångkulturåret 2006, men fortfarande återstår många av de problem som belystes i antologin ”Mångfald i kulturlivet 2005″. Rapporter som presenterades under konferensen påvisar i stora brister på mångfald inom kultursektorn både av representation av professionella kulturskapare och inom vårt utbildningssystem, Breddat deltagande i kulturlivet Myndigheten för Kulturanalys, Kulturrådet Möjligheter, utmaningar, metoder. Rebecka Brinck visar att en förändring sker inom barnteater. Där finns en större representation och ett breddat deltagande. Det sker även förändringar inom det professionella men förändringen är små och det går sakta. Oscar Pripp fick i uppdrag av uppdrag att av Ola Öhlin att titta på vad som skett sedan antologin 2005 kom ut. Det är skrämmande att få dagsaktuell forskning som pekar på att samma problemområden kvarstår. Visst har det förändrats. Det finns en större medvetenhet i dessa frågor även om den stora förändringen uteblivit.

Inom musiken har den gängse bilden och uppfattningen varit att här är murarna lägre för den med annan bakgrund som vill ta sig över. Denna bild avfärdas i Jasmine Kelekays rapport ”Jag gör inte world, jag gör pop – En rapport om strukturell rasism i musikbranschen” där vardagsrasismen blir synlig och hur den blir utslagsgivande. De flesta rapporter bevittnar detta, det är inte en större enskild handling utan många små som tillsammans bildar ett oöverstigligt hinder.

Det finns ljuspunkter. Milad Bahi, Alex Howes, Arina Stoenescou och Erika Lindholm är alla deltagare i Konsten att delta som har fått ett större nätverk genom sitt deltagande. Dessa skulle även kunna bli ambassadörer för verksamheten. Det som lyfts fram som framgångsfaktorer för integration inom kultursektorn är långsiktighet och personliga möten. Konsten att delta arbetar strategiskt och långsiktigt med ömsesidigt utbyte mellan kollegor.

Lotta Lampa, projektkoordinator vid Resurscentrum för Konst i Norrbotten, Koordinator för Konsten att delta Norrbotten samt designer och konstnär – ser både fördelar och problem. De personer som stannar berikar konstlivet i regionen. Men många flyttar från regionen till våra större städer. Norrbotten också är stort med stora avstånd. Deltagarna har varit boende på mindre orter i inlandet medan deras kollegor som är etablerade i Sverige är boende vid kustens större städer. Lotta har då blivit mentor som till samtliga deltagare i regionen, vilket berikat henne. Tidigare hade Arbetsförmedlingen Kultur och Media en förmedlare i Luleå. Martin Söderberg från Arbetsförmedlingen Kultur och Media förklarar under ett senare panelsamtal att denna försvann under arbetsförmedlingens senaste stora nedskärning. Vilket troligen i vissa fall har gjort det svårare att lokalisera deltagare regionalt. Givetvis ser vi deras närvaro fysiskt i samtliga regioner skulle underlätta. Konsten att delta samarbetar med Arbetsförmedlingen Kultur och Media, information finns på deras hemsida.

– Jag konstaterar att det finns en hel del kunskap om vikten av mångfald i kultursektorn, men också att det finns mycket kvar att göra, säger Martin Söderberg från Arbetsförmedlingen Kultur och Media.

Angelica Gerde, verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund har följt Konsten att delta en längre tid. Hon var generalsekreterare på Postkodslotteriets kulturstiftelse då projektet växte från att bara vara regionalt till att bli nationellt och sedermera bli inskrivet i regleringsbrevet. Angelica sitter även Konsten att deltas styrgrupp, vilken hon var en av initiativtagarna till. Under ett panelsamtal lyfter Angelica vikten av samarbete och en permanent satsning för att nå en mångfald inom kultursektorn, det är också viktigt ur ett demokratiskt perspektiv.

Amanda Lind kulturutskottets ordförande uttryckte sitt stora engagemang i dessa frågor, hon var med när Konsten att delta skrevs in i regleringsbrevet. Hon redogjorde för uppföljning av frågor kring mångfald och breddad rekrytering som görs på kulturutskottet.

Dagen modererades av Kerstin Brunnberg med glöd och insiktsfulla frågor.

Under konferensen lyftes som tidigare nämnt även samverkan och samarbete för att nå framgång. Konsten att delta är en plattform för samverkan likt ICORN och SWAN, även om vi är tre separata verksamheter har vi liknande målgrupp och problembild. Vi kan stärka vårt samarbete för att bereda nätverk för deltagarna och koordinatorer. Konsten att delta jobbar nu för att omsätta den kunskapen som kom fram under konferensen i praktisk handling. Vill du bli du eller din organisation bli del av Konsten att deltas nätverk? Läs mer om hur du kan engagera dig här.