Stockholm

3 frågor till Sandra Nolgren i Konsten att deltas styrgrupp

Foto: Anneli Nygårds

Varför är ett initiativ som Konsten att delta viktigt?

Att skapa kontaktytor mellan svenska och utländska kulturskapare är berikande både för samhället och individen. Vi vet genom studier att utlandsfödda har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än svenskfödda personer och att nätverk är en faktor som ökar chanserna till att bli yrkesverksam. Här spelar Konsten att delta en viktig roll i att vara den förmedlande länken som kan skapa det så viktiga nätverket.

Hur skapar vi goda förutsättningar för utrikesfödda kulturskapare, journalister och fotografer att lyckas på den svenska arbetsmarknaden?

Behoven för utrikesfödda är desamma som för svenskfödda; exempelvis möjligheten att få skäligt betalt för sitt arbete, bra villkor för egenföretagande och tillgång till stipendier. Det är frågor som vi på Svenska Tecknare arbetar med dagligen. Att lyckas inom ett kreativt yrke är svårt för svenskfödda och ytterligare utmanande för utrikesfödda. Enligt Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) är andelen yrkesverksamma svenskfödda konstnärer 73 % och andelen utrikesfödda konstnärer 12,6 % så det finns stora skillnader i vem det är som jobbar med kultur i Sverige. Anledningarna till det är flera, men genom Konsten att delta kan vi bidra till att öka chanserna för utrikesfödda kulturskapare att kunna fortsätta med sina yrken i Sverige.

Var är Konsten att delta om 3 år?

Jag hoppas att Konsten att delta då är en självklar del i alla regioners arbete för breddning och mångfald i kultursektorn och att hundratals utrikesfödda kulturskapare har hjälpts till ett yrkesliv i Sverige.