Stockholm

3 frågor till Jessica Lindeberg i Konsten att deltas styrgrupp

Foto: Självporträtt

Varför är ett initiativ som Konsten att delta viktigt?

Konsten att deltas (KAD) stora styrka är att det startade med, och håller fast vid, det personliga mötet mellan professionella kulturskapare. Att fokus ligger på den enskilda människan och dennes profession som många gånger riskeras att tappas bort av myndigheter när människor av olika anledningar kommer till Sverige. Jag anser att KAD är ett av flera viktiga etableringsinitiativ som höjer statusen för individens egna val av yrke, men också ett nätverksinitiativ som tillåter ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kontakter mellan deltagarna. Att vara kulturskapare kan ofta vara ett ensamt yrke, framförallt i den kreativa processen för exempelvis låtskrivare (vilka Skap har som medlemmar). Vi ser hur gynnsamt det är för låtskrivare att träffas under olika former och på olika sätt. KAD skapar alltså förutsättningar att på ett organiserat sätt få kontakt med människor med liknande passion men andra erfarenheter.

Hur skapar vi goda förutsättningar för utrikesfödda kulturskapare, journalister och fotografer att lyckas på den svenska arbetsmarknaden?

Ett av syftena med att KAD engagerar regionerna att vara med i projektet är dels för att matcha deltagarna inom regionen och på så sätt öka integrationen och förhoppningsvis modet för utrikesfödda att våga satsa på sitt yrkesval. Men det ökar även kunskapen om kulturskapares särskilda förutsättningar på svenska arbetsmarknaden både hos regionerna och utrikesfödda kulturskapare. Det är via kunskapsutbyte mellan enskilda, och information från oss organisationer som står bakom KAD, som oskäliga avtal och skadlig ”praxis” kan undvikas. Vi måste hela tiden ge statliga och regionala instanser kunskap om hur marknaden ser ut och ständigt förändras. Att KAD uppmärksammade – och fick igenom en förändring – Arbetsförmedlingen på ett systemfel som gjorde att nyanlända inte kunde registreras som kulturskapare och därmed inte kom till rätt instans och fick rätt stöd, visar på den faktiska effekt KAD redan har haft. 

Var är Konsten att delta om 3 år?

Förhoppningen är att KAD kan erbjuda regionerna ett program som de ser som ett naturligt led i deras väl genomarbetade plan att tillvarata utrikesfödda kulturskapares kompetenser på kulturarbetsmarknaden. Jag ser också fortsatta och fördjupade samarbeten med andra initiativ och organisationer för att stötta kulturskapare i olika delar av deras karriärer beroende på behov. Vikten av internationella samarbeten och uppdrag för kulturskapare kommer troligtvis att öka och där kan KAD vara en möjliggörare.