Den värdegrund som ligger till grund för projektet Konsten att delta bygger på FN:s konvention om mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen. Projektet arbetar för respektfulla möten där lusten att delta liksom gemensamma intressen överbryggar motsättningar, olikheter samt ökar den ömsesidiga förståelsen.

För att projektet i så hög utsträckning som möjligt ska möta deltagarnas behov, sker en kontinuerlig översyn och förbättring av metoder och angreppssätt.

Konsten att delta  verkar för:

  • att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, klass, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • att motverka och belysa alla former av sexuella trakasserier, segregerande mönster, stigmatisering och andrafiering.
  • respekt för alla människors lika värde och uttryck samt för den enskilda människans frihet och värdighet.
  • allas rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser om de inte ter sig.
  • rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.
  • rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.