Integritetspolicy

Inom Konsten att delta (KAD) hanteras personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

1. Uppgifter registreras i KADs databas genom din ansökan om deltagande. Uppgifterna lagras på en säker server. Vi kommer inte dela dina personuppgifter med annan part utan att först fråga dig.

2. Genom att ansöka om deltagande samtycker du till KADs lagring och hantering av dina personuppgifter. Personuppgifter lagras och hanteras i övrigt i syfte att fullgöra projektets syfte.

3. När du ansöker om deltagande godkänner du att KAD använder personuppgifterna för att kommunicera med dig via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel för att matcha och upplysa om aktuella träffar eller annat som kan vara relevant för dig som deltagare.

4. Önskar du korrigera eller radera dina personuppgifter kan du kontakta KAD på konstenattdelta@sfoto.se (ska byta kontakt adress, så även bedan)

5. Som deltagare ansvarar du själv för att uppdatera dina uppgifter så att KAD ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig.

6. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är det avtal som du ingår med KAD vid ansökan om deltagande.

7. KAD förbehåller sig rätten att behålla uppgifter i sju (7) år från det att projektet är slutfört.

8. Vid frågor om personuppgiftshanteringen kontakta Ola Öhlin, projektledare för Konsten att delta på konstenattdelta@sfoto.se